Address:
Des Moines Skatepark, Iowa
3711 Easton Blvd.
Des Moines, IA 50317