Address:
Salt Lake City (Jordan), Utah Skatepark
1032 S 900 W
Salt Lake City, UT 84104