Address:
Logan, Utah Skatepark
600 W 500 S.
Logan, UT 84321