Address:
Orem, Utah Skatepark
323 N 1200 W
Orem, UT 84057