Address:
Roeland Park Skatepark, Kansas
4600 Sycamore Dr.
Roeland Park, KS 66205