Address:
Santa Clara, Utah Skatepark
1241 N Canyon View Dr.
Santa Clara, UT 84765