Address:
Santa Paula Skatepark, California
118 S 10th St.
Santa Paula, CA 93060